Strona główna

Działamy wyłącznie w interesie naszych Klientów

Poszukując ochrony ubezpieczeniowej dla naszych Klientów działamy wyłącznie w Ich interesie.
Więcej

Zapewniamy kompleksową obsługę ubezpieczeniową

Opracowując programy ubezpieczeniowe dostosowujemy zakres ochrony do rzeczywistych potrzeb naszych Klientów.
Więcej

Jesteśmy doradcą i opiekunem ubezpieczeniowym

Dla naszych klientów jesteśmy partnerem i doradcą zapewniając Im wsparcie przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia.
Więcej

Nasza oferta

Ubezpieczenia na życie

w szczególności życia kardy zarządzającej i pracowników w formie indywidualnej lub grupowej w związku ze śmiercią Ubezpieczonego, trwałym uszczerbkiem na zdrowiu itp.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o dodatkowe opcje, jak np. ubezpieczenie poważnego zachorowania, leczenia szpitalnego, urodzenia dziecka, …

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

m.in. kompleksowe ubezpieczenia mienia (domów, mieszkań, budynków, maszyn i urządzeń), ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej (D&O, OC zawodowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej), ryzyk komunikacyjnych (OC / AC / Assistance), …

Oferta dla Banków Spółdzielczych

DBBS stworzył ofertę uwzględniającą indywidualne potrzeby bankowości spółdzielczej obejmującą zwłaszcza:
Zintegrowany Program Ubezpieczeniowy majątków własnych Banków Spółdzielczych oraz programy ubezpieczeniowe dedykowane Klientom Banków Spółdzielczych.

Jak działamy


NASZA SPÓŁKA ŚWIADCZĄC USŁUGI BROKERSKIE I WYKONUJĄC CZYNNOŚCI DLA NASZYCH KLIENTÓW REPREZENTUJE WYŁĄCZNIE ICH INTERESY.

Istotnym jest, że dbamy o naszych Klientów na wszystkich etapach ochrony ubezpieczeniowej

Na etapie poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia:

  • przeprowadzamy audyt bieżącego stanu ubezpieczeń,
  • analizujemy potrzeby ubezpieczeniowe Klienta pod względem pożądanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej,

Strefa Partnera