O nas

DBBS jako broker ubezpieczeniowy

Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Sp. z o.o. jest niezależnym i profesjonalnym brokerem ubezpieczeniowym.

Na prowadzenie działalności brokerskiej uzyskaliśmy wymaganą zgodę Komisji Nadzoru Finansowego i zostaliśmy wpisani na listę brokerów ubezpieczeniowych pod numerem 00002227/U.

Jako broker ubezpieczeniowy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania rygorów prowadzenia działalności brokerskiej i podlegamy nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. W szczególności, wypełniając wymogi dotyczące prowadzenia działalności brokerskiej, jesteśmy ubezpieczeni w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, wypełniając wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 275).

W swojej działalności stosujemy się nie tylko do wymogów prawa normujących działalność brokerską. Przyjęliśmy także do stosowania i kierujemy się postanowieniami Kodeksu Etyki Brokera – Karty Sobieszewskiej, przyjętego na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Brokerów w dniu 23 maja 2013 roku.

Ze względu na naszą strukturę własnościową i fakt, że naszymi udziałowcami większościowymi są Banki Spółdzielcze, w swojej działalności musimy nadto stosować najwyższe standardy prowadzenia działalności. Podlegamy bowiem szczególnemu nadzorowi ze strony naszych udziałowców, którzy z kolei, będąc instytucjami zaufania publicznego, podlegają nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Misja

Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Sp. z o.o. jest profesjonalnym podmiotem polskiego rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego – licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Spółka została powołana przez grupę Banków Spółdzielczych dla zapewnienia im i ich klientom profesjonalnej i kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej. W swojej działalności Spółka nie ogranicza się jednak wyłącznie do obsługi podmiotów związanych z bankowością spółdzielczą. Nasza oferta jest skierowana do przedsiębiorców wszystkich sektorów gospodarki oraz podmiotów nie będących przedsiębiorcami

Wizja

Stale zmieniające się otoczenie społeczne, gospodarczo-ekonomiczne i prawne powoduje wzrost niepewności prowadzenia działalności gospodarczej, a także wzrost innych ryzyk dotykających bieżącego życia każdego człowieka. Odpowiedzią na to jest dynamiczny rozwój sektora ubezpieczeniowego, który stara się podążać za coraz bardziej wyszukanymi potrzebami. DBBS jako organizacja samoucząca, dysponując wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, będzie aktywnie włączała się w te procesy. Kreując autorskie rozwiązania i dążąc do optymalizowania procesów związanych z zawarciem jak i obsługą programów ubezpieczeniowych będziemy dbali o zapewnienie adekwatnej ochrony dla każdego z naszych klientów.

Cele

Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej ma aspirację, aby stać się brokerem pierwszego wyboru dla polskich Banków Spółdzielczych i ich klientów oraz partnerów biznesowych w zakresie dostarczania rozwiązań ubezpieczeniowych ograniczających ryzyko prowadzonej działalności.

Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej dąży do tego, by być także integratorem interesów ubezpieczeniowych Banków Spółdzielczych, a także ich klientów. Kreowane przez nas programy ubezpieczeniowe dopasowywane są indywidualnie do potrzeb każdego klienta zapewniając mu także bezpieczeństwo wywiązania się z zobowiązań w przypadku wystąpienia szkody skutkującej przerwą w prowadzeniu działalności.

Kim jest i jak działa broker ubezpieczeniowy?

Zasady prowadzenia działalności przez brokerów ubezpieczeniowych w Polsce zostały unormowane przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2016, poz. 2077 z późn. zm.) oraz wydanymi do niej aktami wykonawczymi.

Według tych przepisów, brokerem ubezpieczeniowym może być wyłącznie osoba fizyczna lub prawna, która spełnia szczegółowo określone wymogi ustawowe i daje rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej.

Spełnienie wszystkich kryteriów przez osobę starającą się o uzyskanie zgody na prowadzenie działalności brokera ubezpieczeniowego jest weryfikowanie przez Komisję Nadzoru Finansowego, która wydając zezwolenie na prowadzenie takiego rodzaju działalności, postanawia jednocześnie o dokonaniu wpisu brokera do prowadzonego przez KNF rejestru pośredników ubezpieczeniowych.

Istotą działalności brokera ubezpieczeniowego jest to, że reprezentuje on wyłącznie interesy swojego klienta działając w jego imieniu lub na jego rzecz.

Wykonując czynności faktyczne i prawne związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia broker działa jako pełnomocnik swojego klienta i poszukuje dla niego ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do jego potrzeb, na możliwie najkorzystniejszych warunkach.

Po zawarciu umowy ubezpieczenia broker, przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia, sprawuje tzw. „opiekę nad umową ubezpieczenia”, tzw. wspiera klienta w czynnościach związanych m.in. z terminowością opłacenia składek ubezpieczeniowych, zgłaszaniem ujawnionych potrzeb klienta np. w zakresie objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych składników majątkowych, zapewnianiem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

Zazwyczaj broker służy także swojemu klientowi pomocą i radą w procesie likwidacji szkód / świadczeń ubezpieczeniowych, w tym także dochodzeniu roszczeń na drodze pozasądowej.

Telefon:

22 597 60 25

Email:

biuro@brokerbs.pl

Godziny otwarcia:

Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Scroll to Top