Oferta dla Banków Spółdzielczych

DBBS stworzył ofertę uwzględniającą indywidualne potrzeby bankowości spółdzielczej obejmującą zwłaszcza:

Zintegrowany Program Ubezpieczenia Banków Spółdzielczych umożliwiający skorzystanie z autorskich i kompleksowych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń, dostosowanych każdorazowo do indywidualnych potrzeb Banku.

Działania Spółki nakierowane są także na zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej klientom Banków Spółdzielczych, którzy otrzymają gwarancję, że proponowany im zakres tej ochrony ubezpieczeniowej będzie adekwatny do ich faktycznych potrzeb, w tym także związanych z zaspokojeniem roszczeń Banku wynikających
z udzielonego kredytu oraz zapewnieniem ciągłości działania w przypadku wystąpienia szkody.

Działalność Spółki – brokera ubezpieczeniowego występującego w imieniu klienta Banku – zapewnia jego klientom właściwą ochronę ubezpieczeniową,
a tym samym ogranicza ryzyka prowadzenia działalności bankowej i jednocześnie wyklucza możliwość wystąpienia konfliktu interesów Banku i jego klientów,
a zwłaszcza jednoczesnego, w tym faktycznego, występowania Banku jako ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego.

Oferta ogólna

Jako profesjonaliści w zakresie ubezpieczeń, naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę ubezpieczeniową z uwzględnieniem ich rzeczywistych potrzeb.

Nasza oferta obejmuje pełny zakres ubezpieczeń określonych według podziału ryzyk, działów, grup i rodzajów ubezpieczeń określonych w Dziale I i Dziale II Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Ubezpieczeń na życie – Dział I oraz Pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych – Dział II).

W zakresie ubezpieczeń na życie możemy zapewnić ochronę w szczególności:

w formie indywidualnej lub grupowej w związku ze śmiercią ubezpieczonego (manager, pracownik), trwałym uszczerbkiem na zdrowiu itp.

W ubezpieczeniach na życie zawieranych w formie grupowej zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o dodatkowej opcje, przykładowo: ubezpieczenie poważnego zachorowania, w tym udaru, zawału, nowotworu i innych, ubezpieczenie leczenia szpitalnego, urodzenia dziacka, zgodnu rodziców.

Ubezpieczeniem mogą być objęci także członkowie rodzin pracowników i kadry zarządzającej. Ubezpieczenia te mogą także mieć formułę inwestycyjną
i z powodzeniem uzupełniać publiczny system ubezpieczeń społecznych.

W zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych możemy zapewnić:

jak np. budynków, budowli, wyposażenia, maszyn, urządzeń, środków obrotowych (surowców, towarów, produktów klienta), sprzętu elektronicznego (stacjonarnego i mobilnego), czy też rzeczy wysokowartościowych (m.in. dzieł sztuki, środków płatniczych, papierów wartościowych, biżuterii), pojazdów (taboru wewnątrzzakładowego, pojazdów samochodowych i specjalistycznych), szyb i przedmiotów szklanych, przykładowo od:

  • ognia i innych zdarzeń losowych,
  • kradzieży z włamaniem, rabunku i aktów wandalizmu,
  • wszystkich ryzyk (All Risks),
  • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  • utraty zysku (Business Interruption),
  • maszyn od awarii i uszkodzeń,
  • AC, OC, Assistance.

oferując produkty ubezpieczeniowe związane z zaistnieniem nieszczęśliwego wypadku (śmierćw wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku) i/lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

(D&O) rekompensujące straty poniesione wskutek podjęcia błędnej decyzji, jak też zaniechania podjęcia działań, a także zapewniające ochronę prawną Członkom Zarządu w przypadku niezasadnych bądź wątpliwych roszczeń. Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o Członków Rad Nadzorczych i Prokurentów.

obejmujące ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dojdzie do wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Zakres ochrony może obejmować w szczególności ochronę OC deliktową i OC kontraktową, a także OC pracodawcy, OC za produkt / usługę, OC spedytora, OC przewoźnika, OC najemcy nieruchomości oraz OC za szkody w środowisku naturalnym.

W tej grupie należy także wyróżnić Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (brokerów walutowych, doradców, instytucji finansowych), a także obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (zarządców nieruchomości, architektów, biegłych rewidentów, a także wszystkich tych, którzy zobowiązani są do posiadania takiego ubezpieczenia).

obejmujące produkty ubezpieczeniowe zabezpieczające lub też wspomagające interesy klienta w aspekcie prowadzonej działalności biznesowej, np. ubezpieczenie kredytu kupieckiego zabezpieczające przedsiębiorcę-producenta przed ryzykiem utraty należności handlowych w przypadku przewlekłej zwłoki w ich uregulowaniu przez odbiorcę lub w przypadku jego niewypłacalności.

obejmujące produkty ubezpieczeniowe zabezpieczające interesy klienta w obszarze działalności handlowej związanej z dystrybucją i transportem produktów lub też w pełnym zakresie działalności przewoźnika / spedytora, w tym zwłaszcza Cargo – ubezpieczenia mienia w transporcie.

dające kompleksowe ubezpieczenia pojazdów klienta w związku z posiadaniem pojazdów mechanicznych (flotą pojazdów podlegających rejestracji, maszyn wolnobieżnych i sprzętu specjalistycznego) w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, komunikacyjnych ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków, czy też ryzyk assistance lub utraty wartości pojazdu.

obejmujące między innymi ubezpieczenia kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

obejmujące produkty dedykowane i kształtowane indywidualnie do potrzeb klienta w związku z prowadzoną przez niego działalnością, m.in. ryzyka przerwy w działalności spowodowanej zdarzeniem losowym (ang. Business Interruption), ryzyka budowy i montażu, np. w związku z nową inwestycją / przebudową (ang. CAR / EAR) itp.

W zakresie ochrony ryzyk specjalistycznych zapewniamy także produkty ubezpieczeniowe dedykowane do konkretnych branż, takich jak medyczna, awiacyjna, inżynierska itp. Gama ryzyk specjalistycznych jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorcy w związku z dynamicznie zmieniającym się światem i otoczeniem.

gwarancje wypałty przez zakład ubezpieczeń określonej kwoty pieniężnej na rzecz beneficjenta gwarancji w przypadku, gdy ubezpieczający nie wywiąże się z zaciągniętych zobowiązań. Oferujemy w szczególności możliwość uzyskania gwarancji zapłaty wadium, gwarancji zwrotu zaliczki, usunięcia wad i usterek, dobrego wykonania kontraktu.

Scroll to Top