Kim jest i jak działa broker ubezpieczeniowy?

Kim jest i jak działa broker ubezpieczeniowy?

Zasady prowadzenia działalności przez brokerów ubezpieczeniowych w Polsce zostały unormowane przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2016, poz. 2077 z pózn. zm.) oraz  wydanymi do niej aktami wykonawczymi.

Według tych przepisów, Brokerem ubezpieczeniowym może być wyłącznie osoba fizyczna lub prawna, która spełnia szczegółowo określone wymogi ustawowe i daje rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej.

Spełnienie wszystkich kryteriów przez osobę starającą się o uzyskanie zgody na prowadzenie działalności brokera ubezpieczeniowego jest weryfikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, która wydając zezwolenie na prowadzenie takiego rodzaju działalności postanawia jednocześnie o dokonaniu wpisu Brokera do prowadzonego przez KNF rejestru pośredników ubezpieczeniowych.

Istotą działalności brokera ubezpieczeniowego jest to, że reprezentuje on wyłącznie interesy swojego Klienta działając w jego imieniu lub na jego rzecz.

Wykonując czynności faktyczne i prawne związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia Broker działa jako pełnomocnik swojego Klienta i poszukuje dla niego ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do jego potrzeb, na możliwie najkorzystniejszych warunkach.

Po zawarciu umowy ubezpieczenia Broker, przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia, sprawuje tzw. „Opiekę nad umową ubezpieczenia” tzn. wspiera Klienta w czynnościach związanych m.in: z terminowością opłacenia składek ubezpieczeniowych, zgłaszaniem ujawnionych potrzeb Klienta np. w zakresie objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych składników majątkowych, zapewnieniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

Zazwyczaj Broker służy także swojemu Klientowi pomocą i radą w procesie likwidacji szkód / świadczeń ubezpieczeniowych, w tym także dochodzeniu roszczeń na drodze pozasądowej.


Jak działamy


DBBS jako broker ubezpieczeniowy


Misja, wizja, cele