Jak działamy?

Jak działamy

Każdy nowy podmiot, stając się Klientem Bankowego Domu Brokerskiego Sp. z o.o., uzyskuje natychmiastową korzyść polegającą na możliwości wykorzystania potencjału negocjacyjnego DBBS w uzgodnieniach optymalnych warunków jego ubezpieczenia.

NASZA SPÓŁKA ŚWIADCZĄC USŁUGI BROKERSKIE I WYKONUJĄC CZYNNOŚCI DLA NASZYCH KLIENTÓW REPREZENTUJE WYŁĄCZNIE ICH INTERESY DZIAŁAJĄC NA ICH RZECZ.

Istotnym jest, że dbamy o naszych Klientów na wszystkich etapach ochrony ubezpieczeniowej

Na etapie poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia:

 • przeprowadzamy audyt bieżącego stanu ubezpieczeń,
 • analizujemy potrzeby ubezpieczeniowe Klienta pod względem pożądanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
 • opracowujemy i wraz z Klientem kształtujemy kompleksowy program ubezpieczeniowy dostosowany do jego indywidualnych potrzeb,
 • dokonujemy przeglądu występujących na rynku warunków umów ubezpieczeń i oceny w jakim stopniu pokrywają ujawnione potrzeby Klienta,
 • projektujemy optymalny kształt umowy ubezpieczenia, która zgodnie z potrzebami Klienta powinna być zawarta,
 • prowadzimy negocjacje z Zakładami Ubezpieczeń celem przeanalizowania i rekomendowania Klientowi oferty spełniającej jego rzeczywiste potrzeby,
 • negocjujemy ostateczny kształtu umowy ubezpieczenia z rekomendowanym Zakładem Ubezpieczeń celem wprowadzenia zapisów postanowień umownych korzystnych z punktu widzenia faktycznych potrzeb Klienta.

Na etapie zawarcia umowy ubezpieczenia :

 • wspieramy naszych Klientów w wykonaniu czynności takich jak weryfikowanie poprawności i kompletności wszystkich dokumentów przedkładanych Zakładowi ubezpieczeń.

Na etapie następującym po zawarciu umowy ubezpieczenia:

 • sprawujemy opiekę nad realizacją zawartej umowy / programu ubezpieczeniowego,
 • utrzymujemy kontakt z Klientem i aktywnie reagujemy na jego potrzeby ujawnione w trakcie trwania umowy ubezpieczenia – np. związane z rozwojem prowadzonej przez Klienta działalności (ubezpieczeniem nowych pracowników, składników majątku, rozszerzeniem przedmiotu działalności),
 • wspieramy bieżące rozliczenia z Zakładami ubezpieczeń – zwłaszcza dla umów ubezpieczeń realizowanych w formie programów ze składką opłacaną w ratach,
 • dbamy o zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej przy realizacji odnowień umów ubezpieczeń,
 • służymy pomocą i radą Klientom w obszarze likwidacji szkód oraz także wspieramy proces negocjacyjny w sprawach o dochodzeniu roszczeń na drodze pozasądowej.

Kim jest i jak działa broker ubezpieczeniowy?


DBBS jako broker ubezpieczeniowy


Misja, wizja, cele