FAQ

Czy DBBS obsługuje wyłącznie duże podmioty gospodarcze?

Powołani zostaliśmy, by zgodnie z polityką naszych Udziałowców, obsługiwać wszystkich Klientów Banku, których obsługi Udziałowcy sobie życzą.
Nie muszą to być wyłącznie kredytobiocy Banku. Każdy partner Banku będzie przez nas obsłużony tak, by zagwarantować mu adekwatny do potrzeb zakres ochrony ubezpieczeniowej.
Nie ograniczamy się do podmiotów gospodarczych. Uważamy wręcz, że naszą przewagą jest zaoferowanie małym podmiotom jakości obsługi, która była dotąd dostępna z reguły tylko dużym korporacjom.
Obsługujemy także osoby fizyczne. Czujemy się szczególnie zobowiązani do zapewnienia właściwej opieki ubezpieczeniowej pracownikom banków spółdzielczych i ich rodzinom.

Jakie dokumenty powinien wypełniać Klient, który udzielił już wcześniej Pełnomocnictwa DBBS w związku z zabezpieczeniem spłaty kredytu a następnie występuje o udzielenie kolejnego kredytu?

W przypadku, gdy wcześniej udzielone Pełnomocnictwo nie zostało przez Klienta wypowiedziane wystarczającym jest, by Klient wypełnił wyłącznie Formularz informacyjny.

Dla ułatwienia obsługi takiego Klienta prosimy jednak, by w Formularzu, w polu „Informacje dodatkowe” wpisany został nadany przez Bank numer pełnomocnictwa Klienta.

Jakie koszty będzie ponosił Klient jeżeli udzieli brokerowi pełnomocnictwa, a później nie przyjmie żadnej z propozycji przedstawionej przez brokera i ubezpieczy się samodzielnie u agenta?

Klient nie ponosi żadnych kosztów.

Decyzja o przyjęciu proponowanego przez brokera rozwiązania leży całkowicie po stronie Klienta, który może zdecydować, że bardziej odpowiada mu oferta przedstawiona przez agenta.

Oczywiście Bank powinien wówczas przeanalizować, czy zakres takiego ubezpieczenia jest wystarczający z punktu widzenia zabezpieczenia interesów Banku.

Czy może zdarzyć się przypadek, gdy oferta ubezpieczenia przedstawiona przez DBBS będzie droższa od oferty, którą otrzyma Klient od Agenta tego samego zakładu ubezpieczeń?

Co do zasady nie powinno to mieć miejsca. Jeżeli jednak Klient Banku przedstawi taką informację, prosimy o szczególną ostrożność i zweryfikowanie warunków takiego ubezpieczenia oferowanego przez Agenta.

Oferta ta jest bowiem najprawdopodobniej tańsza, gdyż zakres ochrony ubezpieczeniowej jest mniejszy niż ten, który wynegocjował DBBS (a Agent zapoznał się z nim w systemie informatycznym Zakładu Ubezpieczeń).

Prosimy wówczas o zweryfikowanie, czy ubezpieczenie takie jest dla Banku faktycznym zabezpieczeniem spłaty kredytu. Istotne są sumy ubezpieczenia, franszyzy redukcyjne, wyłączenia odpowiedzialności, które mogą istotnie zmniejszać zakres ochrony ubezpieczeniowej.