DBBS jako broker ubezpieczeniowy

DBBS jako broker ubezpieczeniowy

Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Spółka z o.o. jest niezależnym, profesjonalnym brokerem ubezpieczeniowym.

Na prowadzenie działalności brokerskiej uzyskaliśmy wymaganą zgodę Komisji Nadzoru Finansowego i zostaliśmy wpisani na listę brokerów ubezpieczeniowych pod numerem: 00002227/U.

Jako broker ubezpieczeniowy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania rygorów prowadzenia działalności brokerskiej i podlegamy nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. W szczególności, wypełniając wymogi dotyczące prowadzenia działalności brokerskiej, jesteśmy ubezpieczeni w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, wypełniając wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. (Dz. U.  z 2015, poz. 275).

W swojej działalności stosujemy się nie tylko do wymogów prawa normujących działalność brokerską. Przyjęliśmy także do stosowania i kierujemy się postanowieniami Kodeksu Etyki Brokera – Karty Sobieszewskiej, przyjętego na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Brokerów w dniu 23 maja 2013 roku.

Ze względu na naszą strukturę własnościową i fakt, że naszymi udziałowcami większościowymi są Banki spółdzielcze, w swojej działalności musimy nadto stosować najwyższe standardy prowadzenia działalności. Podlegamy bowiem szczególnemu nadzorowi ze strony naszych udziałowców, którzy z kolei, będąc instytucjami zaufania publicznego, podlegają nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.


Jak działamy


Kim jest i jak działa broker ubezpieczeniowy?


Misja, wizja, cele