Assistance prawny

Pakiet assistance prawnego dla Klientów Banków Spółdzielczych umożliwia skorzystanie z:

1. Informacji prawnych – bez ograniczeń ilościowych;

2. Konsultacji Prawnika – 2 Usług miesięcznie, nie więcej niż 12 Usług w okresie ważności Usługi;

3. Porady prawnej – 1 Usługi miesięcznie, nie więcej niż 6 Usług w okresie ważności Usługi;

4. Konsultacji wideo – 1 Usługi miesięcznie, nie więcej niż 6 Usług w okresie ważności Usługi;

5. Dokumentów prawnych – 1 Usługi miesięcznie, nie więcej niż 4 Usług w okresie ważności Usługi.


Przy czym, przez:

1. Okres ważności Usługi – rozumie się okres 12 kolejnych miesięcy rozpoczynający się od dnia ustalonego zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu.

2. Informację prawną – rozumie się Usługę obejmującą:

 – informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony swoich praw,

 – przesyłanie wzorów pism prawnych lub umów należących do powszechnego obrotu (Kodeks cywilny),

 – informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych,

 – przesyłanie tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych,

 – udzielanie informacji teleadresowych o sądach, urzędach, kancelariach, notariuszach itp.

3. Konsultację Prawnika – rozumie się Usługę dokonywaną drogą telefoniczną, rozumianą jako udzielenie informacji prawnej o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny w zakresie problemu prawnego, z którym zgłosił się Uprawniony.

4. Konsultację wideo – rozumie się Konsultację Prawnika prowadzoną z wykorzystaniem połączenia wideo.

5. Poradę prawną – rozumie się Usługę polegającą na przyporządkowaniu stanu faktycznego ustalonego w trakcie konsultacji do odpowiedniej normy prawa oraz jej interpretację i zasugerowanie zgodnego z prawem sposobu postępowania Uprawnionego.

6. Dokument prawny – rozumie się sporządzony w formie określonej przepisami, zgodnie ze stanem prawnym oraz z otrzymanymi od Uprawnionego informacjami, dokument gotowy do końcowego wypełnienia przez Uprawnionego: pełnomocnictwo, odwołanie pełnomocnictwa, pismo i wniosek w sprawach administracyjnych i cywilnych, umowa w rozumieniu Kodeksu cywilnego (umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa darowizny, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa użyczenia).